Fundusz ten pokrywa zaległe roszczenia płacowe itp. w przypadku upadłości pracodawcy. Na równi z upadłością, system gwarancji roszczeń płacowych dotyczy również roszczeń objętych sądowym podziałem majątku niewypłacalnej osoby zmarłej, roszczeń płacowych itp. przy przymusowej likwidacji działalności pracodawcy, oraz roszczeń przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym lub bankom przejętym pod zarząd komisaryczny.

Warunek stanowiący, że w celu uzyskania gwarancji roszczeń płacowych należy być osobą poszukującą pracy, został zniesiony dnia 28 marca 2014 roku. Oznacza to, że nie trzeba być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy w przypadku roszczeń wypracowanych po dniu 28 marca. Nadal jednak obowiązuje wymóg rejestracji jako osoba poszukująca pracy, jeżeli wnioskuje się o wypłatę zaliczki na poczet zasiłku dla bezrobotnych w przypadku upadłości przedsiębiorstwa.

Nowe zasady obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku ograniczają prawa pracownika do gwarancji płacowej. Zmiany w ustawie zostały przyjęte przez parlament norweski (Stortinget) w grudniu 2013 roku.

Po otwarciu postępowania upadłościowego roszczenia pokrywane są do jednego miesiąca licząc od momentu otwarcia postępowania. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy na mocy zawartej umowy bądź obowiązującej ustawy ustalony został dłuższy okres wypowiedzenia. Wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest tylko z tytułu kwot wypracowanych w tym samym roku, w którym przypadła data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego (fristdagen-termin), oraz w roku poprzednim.

Termin (fristdagen) to dzień, w którym wniosek o postępowanie upadłościowe wpłynął do sądu.

Od dnia 1 lipca zmieniona została praktyka w sprawie realizacji gwarancji roszczeń płacowych w okresie tymczasowego zwolnienia przez pracodawcę. Na skutek tej zmiany pracownik ma prawo do pokrycia “podwójnej” płacy za te dni, w które pokrywa się bieg wypowiedzenia tymczasowego z okresem, w którym pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia.

Z powodu znaczącego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości, czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy jest obecnie dość długi.

1. Kto jest uprawniony do świadczeń z Funduszu Gwarancji Płac?
System gwarancji obejmuje stosunki pracy, w których pracodawca płaci składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Gwarancje płacowe nie obejmują:

 • Samodzielnych przedsiębiorców i osób pracujących na podstawie umowy zlecenia
 • Właścicieli akcji posiadających co najmniej 20-procentowe udziały w przedsiębiorstwie, za wyjątkiem osób, które mogą udokumentować, że nie miały one znaczącego wpływu na operacje przedsiębiorstwa.

2. Co możesz otrzymać?
Zakładając, że masz roszczenia wymagalne w stosunku do pracodawcy, możesz otrzymać pokrycie:

 • Pensji i innego wynagrodzenia za pracę za okres maksymalnie do sześciu miesięcy.
 • Roszczenie płacowe nie może być wymagalne dawniej niż na 12 miesięcy przed datą wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego (fristdagen). Termin ten jest nieprzekraczalny.
 • Wynagrodzenie urlopowe wypracowane w tym samym roku, kiedy przypada data wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego, oraz w roku poprzedzającym.
 • Świadczenia emerytalne za maksymalnie sześć miesięcy.
 • Odszkodowanie za utracone wynagrodzenie za pracę za maksymalnie sześć miesięcy.
 • Odsetki od zaległych roszczeń płacowych do daty wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego, oraz koszty egzekucji należności.
 • Uzasadnione koszty związane z wysunięciem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Górny limit pokrycia roszczeń jest ograniczony do kwoty brutto odpowiadającej dwukrotnej kwocie bazowej (G), stosowanej w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych wg stanu na dzień wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego (fristdagen). Uzasadnione koszty związane z wysunięciem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego są pokrywane dodatkowo.

Dokonuje się potrąceń z roszczenia płacowego, jeżeli miałeś inne dochody w okresie objętym Twoim wnioskiem, tj. dochody, które uzyskiwałeś zamiast dochodu od Twojego dawniejszego pracodawcy. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacony zaliczkowo zostanie potrącony przed ewentualną wypłatą na Twoją rzecz.

3. Jak długo możesz otrzymywać pokrycie roszczeń płacowych?

 • Jeżeli przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela przed wszczęciem postępowania upadłościowego, a Ty kontynuujesz pracę u/dla tego nowego właściciela, to możesz otrzymać pokrycie roszczeń płacowych tylko do daty przejęcia przedsiębiorstwa przez nowego właściciela.
 • Po otwarciu postępowania upadłościowego możesz otrzymywać pokrycie przez czas do jednego miesiąca, licząc od dnia wpłynięcia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego do sądu rejonowego.

Inne aktualne świadczenia:

 • Zasiłek dla bezrobotnych (zaliczka na wypłatę środków z Funduszu Gwarancji Płac)

4. Jak należy starać się o to świadczenie?
Musisz wypełnić formularz wniosku A ”Zgłoszenie roszczeń płacowych itp. do masy upadłościowej”. Sąd rejonowy może poinformować Cię o tym, kto został mianowany syndykiem masy upadłościowej, a syndyk ma obowiązek udzielenia Ci pomocy, jeżeli masz zapytania odnośnie do sposobu wypełnienia formularza.

5. Kiedy musisz złożyć wniosek?
Ważne jest dotrzymanie terminu wyznaczonego przez sąd rejonowy dla zgłoszenia roszczeń w stosunku do masy upadłościowej. Fundusz Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti) rozpatrzy jednak roszczenie, jeżeli zostanie ono pisemnie zgłoszone do syndyka masy upadłościowej przed zakończeniem postępowania upadłościowego, albo – w przypadku, gdy postępowanie upadłościowe jest zakończone – jeżeli roszczenie wpłynęło do syndyka lub do NAV przed upływem sześciu miesięcy po wszczęciu postępowania upadłościowego.

6. Gdzie należy złożyć wniosek?
Formularz należy przesłać do syndyka masy upadłościowej.

7. Decyzja
Syndyk masy upadłościowej rozpatruje i kontroluje roszczenia, w tym również przesyła swoją opinię do Funduszu Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti) celem podjęcia decyzji.

Stawiamy sobie za cel, by 80 procent spraw było rozpatrzonych w ciągu dwóch miesięcy.

Rozpatrzenie sprawy w Funduszu Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti) może dać jeden z trzech możliwych wyników; roszczenia mogą zostać zatwierdzone lub oddalone, możemy również odłożyć dalsze rozpatrywanie roszczeń w oczekiwaniu na kolejne informacje od syndyka masy upadłościowej. Wysyłamy pismo do syndyka, który z kolei poinformuje Cię o wyniku rozpatrzenia Twojego wniosku.

Jeżeli otrzymasz odmowę, możesz złożyć odwołanie. Termin złożenia odwołania wynosi trzy tygodnie od daty otrzymania przez Ciebie odmowy. Odwołanie należy przesłać do Funduszu Gwarancji Płac (NAV Lønnsgaranti). Jeżeli decyzja zostanie podtrzymana, sprawa będzie przesłana dalej do Ministerstwa Pracy (Arbeidsdepartementet).

8. Wypłata
Jeżeli roszczenia zostaną zatwierdzone, to środki z Funduszu Gwarancji Płac zostaną przekazane do syndyka masy upadłościowej. Syndyk przekazuje pieniądze do wnioskodawcy, po dokonaniu obowiązkowych potrąceń, takich jak na przykład podatek i zaliczkowo wypłacony zasiłek dla bezrobotnych.

Źródło: www.nav.no