Zwykłe zasady dotyczące zasiłku dla bezrobotnych dotyczą również osób okresowo zwolnionych z pracy. Osoby te mogą ubiegać się o zasiłek na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne. W przypadku pracowników na okresowym zwolnieniu obowiązuje kilka dodatkowych zasad i szczegółowych postanowień.

1. Czym jest zwolnienie okresowe (permittering)?
Zwolnienie okresowe nie jest równoważne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Zwolnienie okresowe oznacza, że pracownik zostaje tymczasowo zwolniony z obowiązku przychodzenia do pracy i wykonywania swoich zadań roboczych, podczas gdy pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Pracownik może mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez cały okres zwolnienia lub przez jego część.

2. Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych podczas zwolnienia okresowego?
Trzeba spełniać zwykłe warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że ma się takie same obowiązki jak wszyscy inni pobierający zasiłek dla bezrobotnych, lecz dla osób zwolnionych okresowo obowiązują pewne specjalne zasady:

 • Zwolnienie okresowe musi być spowodowane brakiem pracy lub innymi czynnikami, niezależnymi od pracodawcy.
 • Pracodawca starał się uniknąć okresowego zwolnienia i podjął w tym celu wszelkie działania, których można wymagać.

3. Przyczyna okresowego zwolnienia
Jeśli pracownik (lub jego przedstawiciele) i pracodawca są zgodni w kwestii powodów okresowego zwolnienia, z zasady pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zakładając, że spełnia on pozostałe warunki otrzymania tegoż zasiłku.

Jeśli pracownik i pracodawca nie są zgodni w tej kwestii, NAV przeprowadzi dokładniejszą ocenę przyczyn zwolnienia okresowego. Jeśli warunki przeprowadzenia okresowego zwolnienia nie są spełnione, pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

NAV musi otrzymać dokumentację dotyczącą wszystkich okoliczności związanych z okresowym zwolnieniem. Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia zostaną powiadomione o tym, jakie informacje muszą dostarczyć.

Pracodawca musi wypełnić formularz o nazwie bekreftelse på permitteringsårsak NAV 04-08.04 (potwierdzenie przyczyn okresowego zwolnienia NAV 04.08.04).

4. Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia?
Okresowe zwolnienie bez wynagrodzenia może trwać maksymalnie 30 tygodni w ciągu 18 miesięcy (52 tygodnie dla pracowników zatrudnionych w przemyśle rybnym). Okresowe zwolnienie liczy się dnia, w którym pracownik został zarejestrowany jako okresowo zwolniony.

Czas trwania zwolnienia okresowego jest powiązany z pracodawcą. Jeśli pracownik otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych przez 30 tygodni w związku ze zwolnieniem okresowym u jednego pracodawcy, może mu zostać przyznany zasiłek na czas okresowego zwolnienia u innego pracodawcy, o ile nie został przekroczony zwykły okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli podczas zwolnienia okresowego pracownik wykorzystał prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na 104 lub 52 tygodnie, musi ponownie złożyć wniosek o zasiłek. Trzeba spełniać wszystkie warunki uprawniające do nowego okresu wypłat zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku okresowo zwolnionych pracowników przemysłu rybnego, obowiązują odrębne zasady:

 • Czas pracy musi być zredukowany o minimum 40 procent.
 • Maksymalny okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 52 tygodnie.
 • Okresowo zwolnionych pracowników przemysłu rybnego nie obowiązuje czas oczekiwania.

Więcej informacji o szczególnych przypadkach:

 • Przerwanie czasu trwania zwolnienia okresowego
 • Wypowiedzenie stosunku pracy podczas okresowego zwolnienia
 • Zwolnienie okresowe podczas świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych
 • Zmiana właściciela
 • Rotacyjny system pracy

5. Odrębne zasady dotyczące osób na okresowym zwolnieniu

 • Mobilność geograficzna i zawodowa

Aby mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pracownicy na zwolnieniu okresowym muszą podobnie jak pozostali bezrobotni być chętni do podjęcia innej pracy.

NAV zwykle akceptuje, że osoba na częściowym okresowym zwolnieniu i/lub na krótkotrwałym okresowym zwolnieniu nie ma równie wielu możliwości podjęcia pracy, co osoba na pełnym i długotrwałym zwolnieniu okresowym lub osoba bezrobotna. Jednocześnie NAV stawia większe wymagania osobom, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy i może wstrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli dana osoba nie jest gotowa się przeprowadzić, aby podjąć inną pracę.

Pracownik jest zobowiązany do przyjęcia ofert pracy, które nie trwają dłużej niż okresowe zwolnienie. Jeśli pracownik uważa, że okresowe zwolnienie powstrzymuje go od podjęcia pracy w innych częściach kraju (pracy w pełnym lub częściowym wymiarze godzin), należy wyjaśnić to we wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli dana oferta pracy koliduje z okresowym zwolnieniem, NAV może rozważyć, czy odrzucenie tej oferty jest odpowiednim rozwiązaniem.

 • Pracownicy dojeżdżający z innych krajów

Pracownicy z dojeżdżający innych krajów, którzy zostali okresowo zwolnieni, nie muszą mieszkać lub przebywać w Norwegii, aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych.

6. Grupy nieuprawnione do zasiłku dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia

 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudnieni właściciele firm

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą same zwolnić się okresowo. To samo dotyczy zatrudnionych właścicieli firm w spółkach akcyjnych z jednym właścicielem. Jeśli miedzy pracownikami a pracodawcą istnieje silna zbieżność interesów, NAV rozpatrzy dany przypadek bliżej.

 • Personel pomocniczy na wezwanie i przedstawiciele wolnych zawodów

Aby pracownik mógł zostać okresowo zwolniony, musi istnieć umowa o pracę, w której pracodawca zobowiązał się do zapewnienia określonej ilości pracy. Jeśli umowa taka nie została zawarta, pracownik nie może zostać okresowo zwolniony. Przykładem są przedstawiciele wolnych zawodów, w przypadku których nie ustalono określonej ilości pracy, oraz personel pomocniczy na wezwanie, który nie ma wyznaczonych stałych dyżurów.

Personel pomocniczy na wezwanie i osoby objęte podobnymi stosunkami pracy mogą mieć prawo do zwykłego zasiłku dla bezrobotnych w okresach, w których nie mają zleceń.

 • Pracownicy instytucji publicznych i instytucji kultury

Z zasady pracownicy instytucji publicznych nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych podczas okresowego zwolnienia. To samo dotyczy pracowników instytucji kultury, które otrzymują znaczące wsparcie finansowe ze środków publicznych.

Wyjątkiem są instytucje publiczne, które są zarządzane według tych samych zasad, co przedsiębiorstwa prywatne i które stanowią samodzielne podmioty prawne. Tutaj bierze się pod uwagę, czy działalność w pełni opiera się na sprzedaży towarów i usług zleceniodawcom lub klientom na otwartym rynku.

Ograniczenie dotyczące pracowników instytucji publicznych i instytucji kultury nie obowiązuje, jeśli okresowe zwolnienie spowodowane jest sporem pracowniczym, pożarem, wypadkiem, katastrofą naturalną lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami.

7. Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?
Najpierw należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W lokalach NAV można otrzymać pomoc w tej kwestii, jeśli korzysta się z dostępnych tam komputerów.

Najłatwiej jest ubiegać się o zasiłek drogą elektroniczną przez internetowy portal Ditt NAV (Twój NAV).

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musi udzielić NAV pewnych informacji, które należy załączyć do wniosku. Proszę przeczytać więcej informacji o załącznikach.

8. Obowiązek zgłaszania zmian
Zmiany dochodu, sytuacji rodzinnej i/lub sytuacji zawodowej, bądź planowany pobyt za granicą mogą mieć wpływ na kwotę wypłacaną z NAV. Dlatego też zmiany takie należy niezwłocznie zgłaszać do NAV.

Źródło: www.nav.no