• Zasiłek rodzinny przysługuje od miesiąca po urodzeniu się dziecka lub od miesiąca po dacie Twojego przyjazdu z dzieckiem do Norwegii. Kobietom, które urodziły dziecko w Norwegii, po zarejestrowaniu się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret), zasiłek rodzinny z zasady przyznawany jest automatycznie.
 • Jeżeli opiekujesz się dzieckiem samotnie – możesz, po spełnieniu pewnych warunków, otrzymać zasiłek rodzinny na jedno dziecko więcej, niż faktycznie posiadasz.
 • Zasiłek rodzinny przysługuje do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat włącznie.
 • Zasiłek rodzinny wynosi NOK 970,00 miesięcznie na dziecko.

Zasiłek opiekuńczy

 • Jest przyznawany na opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 do2 lat, oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym, które nie zaczęło jeszcze chodzić do szkoły.
 • Przysługuje pod warunkiem, że dziecko nie korzysta z całodniowego miejsca w przedszkolu, finansowanego całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych. Całodniowe miejsce w przedszkolu oznacza, że dziecko może przebywać w przedszkolu przez 20 godzin tygodniowo lub dłużej. Jeżeli umówiony pobyt w przedszkolu jest krótszy, może zostać przyznany 50-procentowy 11 miesięcy.
 • Pełen zasiłek opiekuńczy wynosi NOK 6 000 miesięcznie na jedno dziecko w wieku 13-23 miesięcy.

Termin wypłaty
Zarówno zasiłek rodzinny jak i zasiłek opiekuńczy są wypłacane pod koniec każdego miesiąca.

Zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy przyznaje się na podstawie następujących kryteriów
Alternatywa 1:
Jeżeli razem z rodziną mieszkasz w Norwegii

 • Prawo do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego przysługuje rodzinom przybywającym do Norwegii na okres co najmniej 12 miesięcy. Zasada ta dotyczy wszystkich obywateli zagranicznych zamieszkałych w Norwegii i zarejestrowanych w Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret).
 • Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracujący w Norwegii, są uprawnieni do zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego także w przypadku krótszego okresu zamieszkania w Norwegii (poniżej 12 miesięcy).

Alternatywa 2:
Jeżeli jesteś obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pracujesz w Norwegii, a rodzina mieszka w kraju rodzinnym

 • Jeżeli drugie z rodziców dziecka pracuje w kraju rodzinnym (wykonując pracę najemną lub prowadząc działalność na własny rachunek) albo otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych i jest tam uprawnione do świadczeń rodzinnych – świadczenia norweskie zostaną pomniejszone o świadczenia otrzymywane w kraju rodzinnym.
 • Jeżeli drugie z rodziców dziecka nie pracuje w kraju rodzinnym i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych – jesteś uprawniony/a do świadczeń rodzinnych z Norwegii.
 • Obywatele krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pracujący na norweskich statkach lub na norweskim szelfie kontynentalnym mają takie same prawa jak pracownicy zagraniczni pracujący w Norwegii na lądzie stałym. Jednakowoż nie dotyczy to łotewskich, polskich i rumuńskich marynarzy zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków). Podlegają oni ustawodawstwu kraju pochodzenia.

Alternatywa 3:
Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pracy w Norwegii

 • Jeżeli Twój pracodawca w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oddelegował Cię do pracy dla siebie w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak ponieważ pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym, przez co nadal podlegasz jego ubezpieczeniom społecznym.
 • Jeżeli małżonka/ek i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i małżonka/ek podejmie tu pracę, stanie się ona/on członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden) i zdobędzie uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem tego jest, że małżonka/ek i dziecko posiadają obywatelstwo kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli pobyt w Norwegii przekroczy 12 miesięcy, małżonka/ek otrzyma uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli nie podejmie pracy w Norwegii. Jeżeli równocześnie otrzymujesz świadczenia rodzinne z kraju rodzinnego – wypłata równać się będzie różnicy między świadczeniem norweskim, a świadczeniem kraju rodzinnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego

 • Wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy składa się na specjalnych formularzach. Każdy z zasiłków ma własny formularz.
 • Formularz wniosku znajdziesz pod hasłem “Skjema” (Formularz) po prawej stronie. Formularz wniosku i wskazówki odnośnie sposobu jego wypełniania w języku polskim znajdziesz pod hasłem ”Skjema” (Formularz) po prawej stronie. Po wybraniu formularza, wejdziesz na stronę zawierającą wskazówki odnośnie wypełniania formularza. Na tej stronie powinieneś zaznaczyć, jakie załączniki i jaką dokumentację musisz załączyć do wniosku. Znajdziesz tam również pierwszą stronę formularza wniosku. Prosimy Cię o przesłanie wszystkiego, co jest wymienione na pierwszej stronie formularza, aby NAV mógł rozpatrzyć Twój wniosek szybko i efektywnie. Pierwsza strona formularza wniosku powinna leżeć na wierzchu w Twoim liście.
 • Jeżeli pracujesz na statku norweskim lub na norweskim szelfie kontynentalnym, poślij wniosek do: NAV International, Postboks 8138 Dep., 0033 Oslo.

Dokumentacja, którą należy załączyć do wniosku w sprawach dotyczących Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Do podania o zasiłek rodzinny lub zasiłek opiekuńczy musisz załączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z kraju rodzinnego potwierdzające, że dziecko, dla którego ubiegasz się o świadczenia, jest Twoim dzieckiem (akt urodzenia) – o ile dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii. Zaświadczenie musi zostać wydane przez Urząd Ewidencji Ludności lub inne kompetentne władze w kraju rodzinnym.
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Norwegii (umowa o pracę / kontrakt/potwierdzenie zlecenia).
 • Kopia rozliczenia dochodów i pobranych zaliczek podatkowych za rok ubiegły oraz odcinki wypłat wynagrodzenia za bieżący rok.
 • Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, prosimy abyś przesłał nam następujące dokumenty:
 • Dokument zawierający numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy numer osobisty (D-nummer), otrzymany w Norwegii.
 • Dokumenty potwierdzające numery osobiste nadane w kraju rodzinnym Tobie, dziecku oraz drugiemu rodzicowi.

– Kopie potwierdzeń zleceń oraz faktur za okres przed powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT (mva) oraz zestawienie wydruków z ksiąg podatkowych po powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie VAT
– Wyciąg z rejestru firmowego w Brønnøysund potwierdzający rejestrację Twojej firmy

Jeżeli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem i starasz się o rozszerzony zasiłek rodzinny, a dziecko mieszka w kraju rodzinnym (należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – musisz podać informacje o tym, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem osobistym tej osoby w kraju rodzinnym. Musisz również złożyć dokumentację odnośnie separacji lub rozwodu, lub inną dokumentację potwierdzającą, że samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem.

We wniosku o zasiłek opiekuńczy, ważne jest właściwe wypełnienie rubryki 5 formularza. Jeżeli dziecko chodzi do przedszkola otrzymującego dotacje z funduszy publicznych lub publiczne dofinansowanie kosztów – musisz załączyć zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, ile godzin tygodniowo dziecko maksymalnie może przebywać w przedszkolu.

Po złożeniu wniosku w NAV, instytucja ta z reguły weryfikuje informacje z Twojego kraju rodzinnego, między innymi na temat tego, czy któreś z rodziców otrzymuje zasiłek rodzinny lub świadczenia analogiczne do zasiłku opiekuńczego. W niektórych krajach na takie zapytania odpowiada jedna centralna instytucja, w innych krajach czynią to instytucje na poziomie regionalnym lub lokalnym. Dlatego też musisz podać w jakiej gminie i w jakim rejonie (województwie/stanie i temu podobne) mieszkają członkowie Twojej rodziny.

Źródło: www.nav.no

Złóż wniosek o zasiłek rodzinny już dziś >