Darba devējs var atlaist darbinieku no darba, ja tam ir nopietns iemesls. Nopietnais iemesls var būt gan no darba devēja, gan no darba ņēmēja puses. Piemēram, nopietns iemesls, kas saistīts ar darbinieku, var būt līgumā minēto nosacījumu neievērošana. Ar darba devēju saistīts iemesls var būt štatu samazināšana vai reorganizācija.

Atlaišanai vai aiziešanai no darba obligāti ir jābūt dokumentētai gan no darbinieka, gan no darba devēja puses. Par atlaišanu darba devējam ir jāpavēsta rakstiski, un pavēste jāiesniedz privāti vai pa pastu. Ja darbinieks vēlas, viņš var prasīt arī rakstisku pamatojumu no darba devēja par atlaišanas iemeslu. Atlaišanas ziņojumā ir jābūt informācijai par to, ka darbiniekam ir tiesības pieprasīt pārrunas, izvirzīt prasības un tiesības uz palikšanu amatā, kamēr tiek risinātas pārrunas. Ja gribat pieprasīt pārrunas pēc tam, kad Jūs atlaida no darba, tas ir jādara 14 dienu laikā pēc atlaišanas datuma, kurš ir norādīts Jūsu atlaišanas pavēstē. Tādos gadījumos pēc palīdzības ir jāvēršas pie advokāta vai arodbiedrībā, Norvēģijā par šādām lietām lemj tiesa. Par pārrunam ar darba devēju, darbinieks, kuru darba devējs atlaida no darba pamatota iemesla dēļ, un kurš ir saņēmis rakstisku pavēsti par atlaišanu no darba (t.i. „oppsigesle”), var vērsties pie jebkura advokāta. Izmaksas par advokāta pakalpojumiem var nosegt arī valsts, ja konkrētajai personai vai viņa ģiemenei ir mazi ienākumi. Advokāts informē par ienākumu summu, kuru nepārsniedzot var saņemt bezmaksas advokāta pakalpojumus.

Ja nav norunāts savādāk, tad atlaišanas/aiziešanas termiņš ir 1 mēnesis, sākot ar nākamo dienu pēc atlaišanas/aiziešanas pavēstes saņemšanas. Likums paredz termiņu – 14 dienas līdz 6 mēneši laiks atlaišanai/aiziešanai no darba, kur termiņš atkarīgs no personas vecuma un nostrādātā laika. Ataišanas/ aiziešanas termiņš norādīts darba līgumā.

Darbiniekam ir tiesības arī uz darba devēja rekomendāciju (attest), kurā ir norādīts, cik ilgi un kādus uzdevums darbinieks pildīja, kādas īpašības raksturīgas darbiniekam, un telefona numurs, uz kuru jaunais darba devējs var zvanīt, ja vēlas sazināties ar potenciālo darba ņēmēju. Tas ir svarīgs dokuments, ja jāmeklē darbs, jo Norvēģijā darba pieredze un izbijušā darba devēja rekomendācija ir ļoti augstu vērtējama.

Kompensācija
Ja atlaišanas iemesls ir štatu samazināšana vai uzņēmējdarbības likumu reorganizācija, tad nav paredzēta atlaišanas kompensācija. Tomēr tādu kompensāciju var saņemt, ja tas ir atrunāts individuālajā darba līgumā, ja par to ir noslēgta vienošanās ar arodbiedrības locekļiem, vai ja tā nolemj darba devējs. Ja Jūs neuzskatāt, ka esat pamatoti atlaists, varat apsūdzēt atlaišanas iemeslu, ievērojot Darba kodeksā minēto kārtību un iesaistot advokātu (no darba atlaistajiem advokāta pakalpojumi var būt bezmaksas) un advokāts, ņemot vēra visus apstākļus, noteiks, vai Jūsu atlaišanai tiešām ir noteikts juridisks iemesls. Ja tāda iemesla nav, tiks risinātsa pārrunas starp advokātu un darba devēju, pieprasot Jūsu atjaunošanu amatā vai kompensācijas izmaksāšanu par atlaišanu no darba.

Informācijas avots: http://www.oppsigelse.no/index.asp